Kuznetsov-Zemlyanov (KuAI) group

Mihail Kuznetsov
Mihail Kuznetsov (24)
Valentin Zemlyanov
Valentin Zemlyanov (23)
Ilya Altshuller
Ilya Altshuller (23)
Artyom Lekant
Artyom Lekant (17)
Sergey Gusev
Sergey Gusev (17)
Aleksander Novosyolov
Aleksander Novosyolov (18)
Yuri Ushkov
Yuri Ushkov (18)
Lidiya Martina
Lidiya Martina (26)
Yuri Krivov
Yuri Krivov (17)
Anatoliy Pirogov
Anatoliy Pirogov (17)