1957 Northern Ural

List of treks           Photo albums

Feb 10-26, 1957 hike in Northern Ural: N. Toshemka - upper sources of Vizhay river - ascend to Mt. Ekvachakhl 1290m - source of Ivdel river - Ivdel river between the ridges of Hozatump and Kent Nyer - Ivdel
Igor Dyatlov (leader), Boris Bychkov, Lidiya Grigoryeva, Zinaida Kolmogorova, Margarita Mitrofanova, Nina Oshtepkova, Liliya Russkyh, Nikolay Thibeaux-Brignolle, Nikolay Tregubov, Vyacheslav Halizov, Evgeniy Chubarev, Vladimir Shunin

 

Dyatlov Pass Contact
Contact
Dyatlov Pass Newsletter
Newsletter
Dyatlov Pass: Open Discussion
Forum