DYATLOV PASS

Maslennikov 2nd notebook

Maslennikov Evgeniy Polikarpovich (1924-1978) Master of Sports, Head of the UPI sports club, leading the search operation in 1959.

Read the notebook in English

 

 

Dyatlov Pass Contact
Contact
Dyatlov Pass Newsletter
Newsletter
Dyatlov Pass: Open Discussion
Forum